الگوی گرفتن جم

همانطور که میدانید ما هر روز مقداری جم رایگان از صندوق چوبی و کرون چست میگیریم . اما ایا میدانید که این مقادیر چگونه انتخاب میشوند؟

 

درادامه یک راز را به شما میگویم

 

clash-royale-free-gems

 

 

راز ما این است که : این مقادیر یک چرخه دارند!

 

این چرخه از یک الگو پیروی میکند و این الگو در فایل Globals.cvs بازی قرار دارد . البته این را هم بگویم که شما نمی توانید این فایل را دستکاری کنید چون که سوپرسل باهوش تر از شماست و این اجازه را نمی دهد

چرخه ی گرفتن جم از صندوق چوبی (free chest) :

 1. ۲
 2. ۰
 3. ۰
 4. ۰
 5. ۲
 6. ۰
 7. ۰
 8. ۲
 9. ۰
 10. ۰
 11. ۰
 12. ۲
 13. ۰
 14. ۰
 15. ۰
 16. ۲
 17. ۰
 18. ۰
 19. ۲
 20. ۲
 21. ۰
 22. ۰
 23. ۰
 24. ۰

 

پس ما در مجموع ۱۴ جم از ۲۴ صندوق چوبی خواهیم گرفت

 

چرخه ی گرفتن جم از کرون چست (Crown Chest) :

 1. ۲
 2. ۳
 3. ۲
 4. ۳
 5. ۲
 6. ۴
 7. ۲
 8. ۲
 9. ۲
 10. ۴
 11. ۲
 12. ۲
 13. ۳
 14. ۲
 15. ۲
 16. ۲
 17. ۲
 18. ۳
 19. ۳
 20. ۲
 21. ۳
 22. ۲
 23. ۳ 
 24. ۳

 

پس ما در مجموع ۶۰ جم از ۲۴ کرون چست خواهیم گرفت

طبق این چرخه ما به طور میانگین روزانه ۶ جم خواهیم گرفت که واقعا خیلی خوب است