اموزش برای ارسال نظر

اول شما باید روی اسم  مطلب کلید کرده و سپس در  پستی که وارد می شود پایین امده و نظر خود را گذاشته نظر شما می تواند درخواست گذاشتن پست هایی که می خواهند باشد ما زود و تند رسیدگی می کنیم لطفا اگر موافق با مسابقه هستید نظر بزارید و بگویید با مسا بقه موافق هستم 

ممنون  مدیر سایت :کلش رویال