انواع ترکیب ها برای حمله در تاون هال های مختلف

در این مطلب قصد داریم انواع ترکیب های اصلی، مناسب و کارآمد برای حمله را با توجه به ۴ سطح از تاون هال ذکر کنیم. در این پست فقط به نام و ترکیب ها اشاره می کنیم و در مطالب بعد تک تک و با جزئیات به آنها می پردازیم. ظرفیت سربازان و طلسم ها به صورت زیر است.

تاون هال ۷: ۲۰۰ سرباز و ۶ طلسم

تاون هال ۸: ۲۰۰ سرباز و ۷ طلسم

تاون هال ۹: ۲۲۰ سرباز و ۹ طلسم

تاون هال ۱۰: ۲۴۰ سرباز و ۱۱ طلسم

در پایین هر ترکیب، لینک آن نیز قرار دارد که می توانید زمان ساخت و نحوه پخش کردن سربازان در باراک ها را مشاهده کنید

aFe7O7f

ترکیب Giant + Healer برای TH7

ترکیب Giant + Healer برای TH8

Dragon_info

ترکیب Dragon برای TH7

ترکیب Dragon برای TH8

ترکیب Dragon برای TH9

ترکیب Dragon برای TH10

Hog_Rider_info

ترکیب Hog Rider برای TH8

ترکیب Hog Rider برای TH9

ترکیب Hog Rider برای TH10

YkALkTN

ترکیب GoWiWi برای TH9

ترکیب GoWiWi برای TH10

BRPLSX0

ترکیب GoWiPe برای TH8

ترکیب GoWiPe برای TH9

ترکیب GoWiPe برای TH10

znSOdSw

ترکیب GoWiVa برای TH8

ترکیب GoWiVa برای TH9

ترکیب GoWiVa برای TH10

4CYhxd4

ترکیب LavaLoonion برای TH9

یا

ترکیب LavaLoonion برای TH10

IhBsNT0

ترکیب GaLaLoon برای TH9

ترکیب GaLaLoon برای TH10