این ایمیل پشتیبان وبلاگ است اگر پیشنهاد یا در خواست بازی یا  هک فعال کلش یا خرید بازی یا   پیشنهاداتی داشت برای این ایمیل بفرسته ممنون می شویمsaedsaed9519@chmail.ir

به 1 نفر از افرادی که پیشنهاد خوبی بدهند یک پکیج بازی برای شان رایگان پست می شود و  رایگان رایگان هم پوست هم بازی

این ایمیل پشتیبان وبلاگ است اگر پیشنهاد یا در خواست بازی یا  هک فعال کلش یا خرید بازی یا   پیشنهاداتی داشت برای این ایمیل بفرسته ممنون می شویمsaedsaed9519@chmail.ir

به 1 نفر از افرادی که پیشنهاد خوبی بدهند یک پکیج بازی برای شان رایگان پست می شود و  رایگان رایگان هم پوست هم بازی