به نام خدا

با توجه به دیدن چند سایت. میهن کلش حدس زده که کلش دیر یا زود دیگه تمام میشه یعنی فیلتر 

خوب قصدشو داشتن معلوم نشد چی شد 

در اینده بی صدا پاک میشود و کسی نمیفهمه 

دیر یا زود داره و لی سوخت و سوز نداره 

ممنون از شما که این مطلب را دیدید