رویداد Retro Royale به پایان رسید

ترنمت معرکیهپایان رسید این واقعا که خوب بود  جم اول و صندوق های عد من که  دونه لجندری در اوردم و با اون  سه هزار پولش ویچم را  کردم 

 ه