معرفی کارت Night Witch

 

این یک ویچ با 4 اکسیر خریداری و در ارانای 8 ازاد میشود 

کار این ویچ مثل ویچ قبلی است ولی به جای اسکلت خفاش بیرون میدهد 

این کارت لجندری است