بریک کلش رویال

علت و دلیل قطع شدنبازی : بعضی از پلیرهای داخل لیگ های این بازی  موفق به گرفتن درفت چست نشدهاست  بریک برای رفع این مشکل

بوده است و در ساعت 6:12دقیقه در دسترس قرار گرفت است کهما میتوانیم از این استفاده کنیم و مشکلات ما هم به پایان میرسد 

ادرس ما:http://saedsaed.rozblog.com/