سه برابر شدن ایکس پی کلن وار نزدیک شد 

 

3برابر شدن ایکس پی کلن وار از جمعه 18 فروردین تا 28 فروردین به مدت 10 روز این اتفاق ادامه دارد