به نام خدا

هم اکنون رویداد اسپل اسکتون

 

 

هم اکنون رویداد اسپل اسکتون هم اکنو فعال است و تا مدت 3 روز طول میکشد بعد از این همین طور که میبینید 3برابر شدن ایکس پی وار وقیمت کم شدن هوگ