سه برابر شدن xpکلن وار در همین دقیقه یعنی جمعه

 

سه برابر شدن xpکلن وار در همین دقیقه یعنی جمعه

دیگهبالا بردن سطح کلن سخت نیست هر برد 600 ایکس پی میتواند خیلی لول کلن رابالا ببرد پس استفاده کنید