رویداد هوگ راید


این رویداد 90 درصد قیمت هوگ را ارزان میکند به مدت 2 است این رویداد شما هم زمان خوبی برای رک پر کردن دارید