رویداد ویزارد +اسپل خشم شروع میشود

رویداد ویزارد +اسپل خشم شروع  شد این رویدا عالی است که به مناسبت عید پاک است سوپر سل به جای کاهش یک قیمت کاهش دو قیمت را داده  است و الان وقت خوبی برای پر کردن رک

 

دوستانمان است