ترنمت تفنگدار در کلش رویال شروع شد


 

این ترنمت عالیه شما می توانید با بردن این اتک ها داخل ترنمت کارت تفنگدار هدیه بگیرید