خبر درباره ی اپدیت کلش 

مطلب جدید انوشکا سو پر سل اشاره کرد و می گوید کشتی اپدیت  به صورت غیر مستقیم می اید