اخبار جدید سو پر سل منتشر شد 


اره همین تور که بوش میاد یک خبرای هست جزئیات برای ما رسیده یعنی میهن کلش از این عکس ها می شه فهمید 

نشاون میده دور هست ولی میرسه