خوب خبر داغ هم رسید اتک وار های گروهی کلش اف کلنز


همین طور که توی کلش رویال ما داریم اتک های گروهی میزنیم سوپر سل گفته که ما می توانیم در کلش اف کلنز هم قراردهیم 

میهن کلش