طبق عکس بعدی میتوان حدس زد که کلن بتل کلش اف کلنز دورغ است


با دیدن دیواره ها میشود گفت که فتو شاپ است 

 اگر دقت کنید مپ ها ضرب دری مثل هم هستند 

میهن کلش