خبر داغ  در اپدیت  پیشرو تاون هال جدید و دیوار جدید

 


 

 

بر اساس این خبر میتوان فهمید که :تاون هال 12 در حال  تراحی است>و دیوار لول 13 هم در حال طراحی است