بمب خبر بازگشت ویزارد یخی به کلش 


برای بدست اوردن خبر به ادا مه ی مطلب کلیک فرمایید

بمب خبر.بازگشت خبر از بازگشت یکی از سربازان بازگشت ویزاردی بزرگ  خبری نیست به جز <<<بازگشت ویزارد یخیی>>>> شما از اپدیت جدید این ویزارد میتوانید استفاده کنید که فکر کنم با اکسیر ساخته می شود