خبری قدیمی : کارت اسپل هیل کلش رویال منتشر شدکارت اسپل دیوانه کننده ی هیل از  هفته ی گذشته اغاز شد برید و هالشو ببرید