جزئیات اپدیت جدید کلش  اف کلنز • مبادله ی منابع به بازی نخواهدامد
 • گیم مود جدیدوچند نفره
 • صفحه ی ایکون جدید
 • صفحه ی لود جدید
 • کلن وار تعییر خواسی نخواهد داشت
 • کشتی کلش در بازی خواهد بود  فقط تا لول1
 • بهبود وضعیت منابع لوت
 • نیرو های جدید یا همان نوع جدید نیرو ها وارد بازی خواهد شد
 •  سیستم جدید بوست برای برخی ساختمان ها 
 • سیستم انتخاب لیگ
 • تغییر گرافکی در ظاهر ابزی
 • صدا هاو موزیک های جدید برای بازی
 • ظرفیت کلن هیچ تغییر نخواهد کرد 
 • ادرس میهن کلش
 • ادرس بهتر:http://saedsaed.rozblog.com/