کار این ساعت چی هست توی دهکدهی دوم 


این ساعت باعث زود ساخته  شدن  ارتقا ها و ساخت منابع اکسیر و طلا  و جم و .... 

مابه صورت کوتاه شده حرف میزنیم تا شما راحت باشید 

میهن کلش