تمام اخبار درباره ی کارت جدید کلش اف کلنز دهکدهی دوم (Cannon Cart)


همان گونه که میبینید اینکارت تاز ه به دهکده ی دوم کلش وارد شده است . برای اطلا عات بیشتر به ادا مه ی مطلب مراجعه فرمایید 

این هم یک نمای دیگه از (Cannon Cart) است 

 

 

خوب شما با خواندن این عکس می توانید متو جه شوید که چقد برای ارتقا باید بدید و چند مین (دقیقه) برای ساختنش باید صبرکنید و چقد فضا میخواهد 

میهن کلش