نایت ویچ و سوپر پگاه در کلش اف کلنز


ما در این پست کار این دو کارت را نشانتان می دهیم  برای دیدن ادا مهی  مطلب به ادا مهی مطلب مراجعه فرمایید 

و اسکوویچ هم در ان بالا میبینید 

کار این دو این است که پگاه هم با زدن شمشیرو هم رعد برق همه چیز را میترکاند و 

اسکو ویچ با خواض ها همه را سر میبرد 

و به زودی به کلش اف کلنز خواهد امد 

میهن کلش