پایگاه سازنده

اگر کسی اطلاع پیدا کرد از پایگاه سازندی کلش اف کلنز در دهکده ی اول گذارش بدهد 

ادا مه ی مطلب به زودی