اخبار و امکانات در اپدیت جدید کلش بزودی(خرداد ماه)

برای خواندن اصل مطلب به صورت خلاصه و مختصر به ادام هی مطلب مراجعه نمایید 

 • امدن بالون
 • امدن اسکو ویچ
 • امدن سوپر پگاه
 • امدن مگا تسلا
 • امدن توپ پرت کن بزرگ
 • امدن اتیش انداز توانایی انداختن اتش
 • توانایی ارتقا سرباز ها تا لول 16 
 • امدن کارگر دوم
 •  امدن تاون هال6
 • امدن تاون هال7
 • امدن تاون هال8
 • امدن کار گر دوم در تاون هال8
 • توانایی ارتقا دیوار ها
 • توانایی ارتقا تمامی ساختمان های دیگر
 • توانای  تاج ها بالا تر و لیگه ا
 • توانایی میهن کلش 
 • توانایی اولین نفر در بخش این الپدیت