کلش رویالی ها اپدیت نزدیک است

اپدیت کلشرویال نزدیک است و به زودی منتشر میشود 

اخبار بعد ی بزودی

اولین بار توسط تیم میهن کلش منتشر شد .