چگونه باکراشر مقابله کنیم 

اول چند تا جاینت به سمت کراشر میفرستید و بعد پشت جاینت ارچر