رویداد بالون 

رویداد بالون نزید به اتمانم است پس تمام کارت ها را بالون کنید و رک قبیله ی خود را پر کنید