چگونه تبدیل کنون به دبل کنون 

برای تبدیل کنون به دبل کنون تنها کافی است شما دهکدهی اول خود را به سطح 5 ارتقا دهید