استراتژی دهکده ی دوم متناسب با تاون هال شما 

برای دیدن استرا نژیک های مختلف در تاون هال های مختلف  روی ادامه ی مطلب کلیک کنید 

 

تاون هال 1

ارچر +بربر

تاون هال 2

ارچر+بربر

تاون هال3

ارچر+ارچر+ارچر

تاون هال4  

جاینت +ارچر+ارچرارچر

تاون هال 5 

جاینت + ارچر+ارچر+ارچر

میهن کلش