چگونه کلن خود را در کلش اف کلنز پر کاربر کنیم 


شما باید بروید در چت جهانی و اسرار کنید تا عضو بیاید 

2 در کلن راباز میگذارید و کاپ مورد نیاز را 0 میکنید 

3 اگر بقیه را تشویق کنی یعنی در رک ان ها جاینت ندی و به جای جاینت ویزارت بدی موندگار تر میشوند