چگونه دیوار های خود را سریع اپ کنیم

برای این که دیوار های خد را ارتقا دهید راه های زیادی داردید

راه اول این است که شما تمام کارگرهای خود را مشغول کارکنید واز باقیمانده ان استفاده کنید برای اپ کردن دیوارات خود

راه دوم ۴تا ازکارگر های خود را مشغول کار و با کارگر اخر دیوار های خود را اپ کنید 

راه سوم فقط دیوار را اپ کنید و ساختمانی را ارتقا ندهید که زود دیوار ای خود را بالا میاورید