مسابقه ی دریافت جم رایگان

ما تصمیم گرفتیم که قرعه کشی را هبندازیم برای شرکت در قرعه کشی به ایمیل:saedsaed9519@gmail.com

کسی که قرعه کشی راببرد برندهی 12000جم میشود . شرکت در قرعه کشی رایگان است.