برنده های  12000جم

نفر اول حسین کریم زاد با ایمیل........ @POOL

نفر دوم سعید باقر نیا با ایمیل ...........@SAEED1396

نفر سوم علی قلی زاده با ایمیل .......@ali96006

هر کدام برنده ی 12000جم شده و امروز جم ها واریز شده