قرعه کشی جدید در تاریخ 1396/6/8واتمام 96/7/0

ما تصمیم گرفتیم که قرعه کشی را هبندازیم برای شرکت در قرعه کشی به ایمیل:

saedsaed9519@gmail.com

کسی که قرعه کشی راببرد برندهی 5000جم میشود . شرکت در قرعه کشی رایگان است.