سلام بر شما شما كه ميدونين عيد سه روز ديگه تمام ميشه اره خودتان را براي مدرسه و ازمون اماده كنيدخوشمزه