اگر لول اسپل زپتان پایین است میتوانید تیرها را جایگزین آن کنید.

ساخت این عرشه به علّت نداشتن کارت اپیک آسان است و هزینه ای برای شما نخواهد داشت. اگر هم خواستید میتوانید از هم کلنی هایتان درخواست کارت کنید.

نحوۀ استفاده از این عرشه

در زمان استفاده از این عرشه شما باید در ابتدا دفاعی بازی کنید و سپس با نیرو هایی که دفاع کرده بودید یک حملۀ غافلگیرانه انجام دهید.

والکری + تفنگدار + هوگ رایدر ترکیب اصلی این عرشه است. با توپّ،تفنگدار و والکری شما میتوانید به آسانی در برابر هر نوع ترکیبی در آرنای ۵ و ۴ مقابله کنید. بعد از دفاع،اگر والکری شما زنده بود،هوگ رایدرتان را دقیقاً پشت او رها کنید تا بتواند به او در رسیدن به برج حریف کمک کند. همچنین والکری نیز برای از بین بردن موانع راه،به هوگ رایدر شما کمک خواهد کرد. داشتن یک تفنگدار نیز پشت آن دو میتواند به شما کمک کند تا ضربۀ بیشتری وارد کنید. بعضی اوقات اگر حریفتان نداند چطور با این ترکیب مقابله کند،یا شما از این ترکیب توسط اسپل هایی چون توپ آتشین یا زپ محافظت کنید، این ترکیب میتواند به تنهایی یکی از برج های حریف را از بین ببرد.

ترکیب هوگ + گابلین ها نیز ترکیبی اثرگذار است. از این ترکیب زمانی استفاده کنید که میدانید حریفتان الکسیر کمی دارد.

اگر حریف شما برای مقابله با هوگ رایدرتان از بربر ها استفاده میکند،سعی کنید با توپ آتشین آن ها را از بین ببرید. همچنین والکری شما نیز میتواند با یک چرخش آن ها را از بین ببرد.

روش های مقابله با انواع عرشه ها

معمولاً اگر از نکات بالا استفاده کنید و دفاعی بازی کنید،میتوانید تقریباً در برابر هر نوع ترکیبی مقابله کنید. امّا به هر حال همیشه عرشه ها و ترکیب های سختی نیز برای مقابله وجود دارند. آنها شامل موارد زیر هستند: