z78559reagerg

راهنمای نهایی کارت سنگ قبر

امروز میخواهیم درباره کارتی منحصر به فرد و خوب صحبت کنیم که اکثر اوقات در تمامی عرشه ها دیده میشود و علاوه بر دفاع نیز کاربرد تهاجمی بسیاری دارد و ما میتوانیم با این کارت بسیاری از بتل های خود را به پیروزی برسانیم.این کارت بسیار مورد توجه بوده زیرا کاربرد فراوان ور در کنار ان هزینه تنها ۳ اکسیر بسیار قابل استفاده و استاندارد میباشد. امروز میخواهیم برای شما راهنمای نهایی کارت سنگ قبر را آموزش دهیم.

راهنمای نهایی کارت سنگ قبر

بازی به طور کلی

هرگز نباید کارت سنگ قبر را در پشت تاورهای خود قرار دهید و سعی کنید همیشه این کارت را در جلوی تاورها قرار دهید زیرا اگر که پشت تاورها قرار دهید اسکلت ها دیر به تاورهای حریف میرسند و یا چون فاطه از تاورهای حریف بیشتر میشود سخت تر است و با این کار حریف شما میتواند با یک فایروال و یا کارت اررو به راحتی هم به تاور شما آسیب بزند و هم این کارت را نابود کند.

نقات قوت

 

Hog: کارت سنگ قبر بسیار برای مقابله با کارت هوگ کاربردی و مفید است زیرا زمانی که حریف شما هوگ رها میکند شما میتوانید با قرار دادن سنگ قبر به راحتی هوگ را نباود  کنید زیرا سنگ قبر اسکلت های کوچکی تولید میکند و اکثر کارت ها نیز در سربازان کوچک ضعف شدیدی دارند و در برابر آن شکست میخورند.

Sparkyکارت اسپارکی کارتی است قوی و غول پیکر که وقتی در حملات با آن مواجه میشویم بسیار هولناک میشویم.اما یه ضعف این کارت دارد و آن این است که سرعت آن بسیار کم میباشد بنابراین بهترین گزینه برای نابودی این کارت سنگ قبر است که کارت سنگ قبر میتواند با تولید اسکلت های فراوان بسیاری از میزان سلامتی این کارت را بگیرد.

Prince/Dark Princeاین کارت بسیار برای نابودی کارت پرنس مفید و دارای اهمیت میباشد زیرا با تولید زیاد اسکلت به راحتی اگر نتواند کارت پرنس را نباود کن راحت میتواند حواس آن را پرت کند برای گرفتن اکسیر زیاد شما برای گزاشتن کارت دیگر برای مقابله با پرنس که این بسیار خوب میباشد.

P.E.K.K.A/Mini P.E.K.K.Aسنگ قبر نیز میتواند قبه راحتی در مقابل این دو کارت بایستد و سربلند و پیروز بیرون آید و به دلیل بزگی این دو کارت کارت سنگ قبر میتواند با تولید اسکلت زیاد برای نابودی کارت پکا تلاش کند.

Giant Skeletonاین کارت هم نیز همان توضیحات بالا میباشد و به دلیل بزگی و سرعت کم بهترین راه مقابله داشتن سنگ قبر میباشد.

Golem/Giantکارت گولم و جاینت بسیار نیز کارت فراوانی است که در اکثر عرشه ها وجود دارد ولی باید یک راه مقابله با این کارت ها وجود داشته باشد و آن بازهم کارت سنگ قبر میباشد.حرکت اهسته کارت گولم و جاینت و هدف قرار ندادن اسکلت ها میتواند ضعفی در برابر سنگ قبر باشد.

Barbariansکارت سنگ قبر شاید نتواند کارت بربر را نابود کند ولی این را بدانید بهترین کارت برای پرت کردن حواس کارت بربر فقط و فقط کارت سنگ قبر میباشد.

Balloonشاید با خود بگویید کارت سنگ قبر که نمیتواند بالون را نابود کند پس چرا نام آن در اینجا میباشد؟جواب این است که بیشتر اوقات شده که بالون زود به تاورهای شما میرسد که اگر چند ثانیه دیر میرسید قبل از اسیب رساندن به تاور نابود شده بود با کارت موسکوتیر و…. که میدانید اسیب بالون بسیار بالا میباشد.ولی اگر شما کارت سنگ قبر را در هنگام امدن بالون کمی دورتر از تاور رها کنید زمان بالون برای رسیدن به تاورهای شما کمتر میشود و شما راحت میتوانید این کارت را نابود کنید

Gobs/Spear Gobs/Skeletons, Skeleton Armyتوضیحات این بخش هم ساده میباشد بهترین کارت برای منحرف کردن و پرت کردن حواس و حتی نابودی این چند کارت فقط کارت سنگ قبر میباشد.

Witchویچ از ان دسته کارت های سخت میباشد که با تولید اسکلت بسیار راه مقابله با او سخت شده است ولی شما باید سعی کنید با اسکلت ها خودش او را نباود کنید و تنها را داشتن کارت سنگ قبر خواهد بود.

Royal Giantبرای منحرف کردن کارت رویال جاینت فقط کارت سنگ قبر و کله گوبلین ها خوب میباشد که ما برای اینکه سنگ قبر هزینه کمی را دارد توضیه به داشتن سنگ قبر میکنیم.

 

نقاطت ضعف

این کارت بسیار در برابر اسپل ها و مخصوصا فایروال و اررو شکست پذیر میباشد و این بسیار بد میباشد برای ما و هر لحظه ممکن است این کارت را نابود کنند و تحدیدی بزرگ برای ما خواهد بود.

 

امیدوارم این مطلب برای شما مفیده بوده باشد.