ما با چند کلش باز حرفه ای براتون مژ ساخیتم ژند نومونه از مپ های ما 

town hall 9 war base anti GoBoWitch, LavaLoon, Th9 GoValk, GoVaLo

ادامه ی مژ ها ادامه ی مطلب